Oferta firmy
Księgi Handlowe

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

  • dziennik
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych

2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

  • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
  • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencje wyposażenia

3) sporządzanie deklaracji podatkowych

4) sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat